BXH - Phục Sinh
STT Tên nhân vật Level Reset
1 SUMlumia 400 501
2 bufffecrus 400 501
3 TuanRuby 400 501
4 suollchuoi 400 501
5 DarkKnight 400 501
6 zEvaDinhz 400 501
7 ChiPheo 400 501
8 chuoi 400 501
9 HERA 400 501
10 ZzGONzZ 400 501
BXH Phục Hưng
STT Tên nhân vật Level Reset
1 QUANGNGA 400 225
2 SUMTamanh 400 225
3 DKMau 400 225
4 MGTamanh 400 225
5 MATTER 400 225
6 NamThaiX 400 225
7 RFDauMoi 400 225
8 Summer 400 225
9 MeMin 400 225
10 2019 400 225
-::Fanpage::-

Giờ Sự Kiện

Event Boss Attack: [timerBA]
Selupan - Event Raklion 8-9: [timerRE]
Medusa - Event Swamp of Peace 8-9: [timerSP]
Bạch Long Điện(Illusion Temple): Đang cập nhật
Event Rồng đỏ - Red Dragon: Đang cập nhật

1
Bạn cần hỗ trợ?