BXH - Hoàn Mỹ
STT Tên nhân vật Level Reset
1 VuaSuTu 400 350
2 RFRFRF 400 350
3 CaMap 400 350
4 LoiDu 400 350
5 LamSung 400 350
6 Akapovic 400 350
7 TheMyth 400 350
8 DubaNO2 400 350
9 VuTo 400 350
10 Cheese 400 350
Bảng XH-::Phục Sinh::
STT Tên nhân vật Level Reset
1 buomden 400 250
2 Chinsu 400 250
3 MisShow 400 250
4 CoiCa 400 250
5 JupiterR 400 250
6 Zinova 400 250
7 S2Kaiii 400 250
8 2tay2em 400 250
9 ThienLenh 400 250
10 LYTHAITO 400 250
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn