BXH - Khát Vọng
STT Tên nhân vật Level Reset
1 Vlad 400 400
2 AkaiShu 400 400
3 GiangIT25 400 400
4 Sock 400 400
5 Telecom 400 400
6 BaoCaoSu 400 400
7 TaoTaoLao 400 400
8 BoOi 400 400
9 kut9baby12 400 400
10 NanaAndRio 400 400
Bảng XH-::Phục Sinh::
STT Tên nhân vật Level Reset
1 MisShow 400 600
2 ZebRa 400 600
3 ChuotPro 400 600
4 FacYou 400 600
5 zTienNuz 400 600
6 NessLe 400 600
7 Elbenland 400 600
8 SaLaLa 400 600
9 AFK03 400 600
10 BaVuong 400 600
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn