BXH - Truyền Thuyết
STT Tên nhân vật Level Reset
1 BackVogl 400 2995
2 Makelele 400 2810
3 ConDy 400 2747
4 AloAnhDay 400 2651
5 OneSkite 400 2608
6 ChicXaGiao 400 2600
7 Chi25Tan 400 2437
8 DKNY 400 2191
9 OneSkile 400 2166
10 MrKotex 400 2104
Bảng XH-::Phục Hưng::
STT Tên nhân vật Level Reset
1 DK8xPro 400 350
2 Dapnchet 400 350
3 Lucifer 400 350
4 HungBa 400 350
5 H5N1 400 350
6 TiGer 400 350
7 VLChayMau 400 350
8 VLMauChay 400 350
9 TamHonGia 400 350
10 DaLaCaiGi 400 350
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn