Bảng sự kiện - Vào Game ấn F5

Sự kiện SubServer Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú
Hỗn Nguyên Lâu 5 01:00 - 05:00 - 09:00
13:00 - 17:00
Các loại ngọc
Đồ thần
Vào Server ấn F5 để xem giờ
6 21:00
Quảng Trường Quỷ VIP 2-5 00:00 - 08:00 - 12:00
16:00 - 18:00
Sub 2: Tiêu diệt 800 quái nhận B S C L
Sub 5: Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
 
6 22:00 Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
Lâu Đài Máu VIP 2-5 08:30 - 12:30 - 14:30
16:30 - 18:30
Sub 2: Tiêu diệt 800 quái nhận B S C L
Sub 5: Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
 
6 21:30 Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
Sự Kiện Thỏ Ngọc 5 11:15 - 15:15 Zen, B S C L Davias 2 
6 23:15
Sự Kiện Mùa Hè 5 09:15 - 13:15 Zen, Item Exc, B S C L Lorencia 205 225 
6 21:15
Loạn Chiến PK 6 /dangkypk
20:00
Các loại ngọc, WCoin, Box Lệnh : /dangkypk
Medusa 6 Swamp of Calmness
21:45
Box Medusa  
Selupan Raklion 5 12:45 - 22:45 Mở sau 10 ngày
Box Selupan, PCPoint
 
Boss Vàng - Kim Long 5 07:30 - 11:30 - 15:30 Box Kundun, PCPoint  
6 19:30
Kundun 5-6 Sau giờ bảo trì (06:00)
Hồi sinh sau 12h
Item cấp cao
Đồ thần, Các loại Box
 
Đập Trứng Hứng Ngọc 6 19h45 - 19h55 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh, ...
Hướng dẫn
Siêu Boss 6 20:10 - 20:30 Box Medusa, Box Selupan, Box Vũ Khí,
Box Hoàng Kim, ...
Hướng dẫn
Lâu Đài Hắc Ám 6 20h35 - 20h55 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh, Box Quỷ Vương ...
Hướng dẫn
Red Dragon 6 20:05 Wcoin, Item, Ngọc, Box  
Thủ Lĩnh Erohim ... 6 Devil VIP 22:00 Wcoin, Item, Ngọc, Box  


Hệ thống rơi vật phẩm

Hình ảnh Tên Box Vật phẩm nhận được Nguồn gốc
Box Vũ Khí Cấp Thấp Vũ khí hoàn hảo cấp 1 -> 5 Train quái, Loạn chiến PK
Box Khiên Các loại khiên hoàn hảo cấp 1 -> 7 Train quái, Loạn chiến PK
Box Rồng Đỏ Random cụm 10, 20, 30 Ngọc Ước Nguyện, Tâm Linh, Sinh Mệnh Đánh Boss Rồng Đỏ, Event
Box Quỷ Vương Trang bị hoàn hảo cấp 1 -> 6 Đánh Boss Quỷ Vương, Kundun
Box Medusa Trang bị hoàn hảo cấp 1 -> 6 Đánh Boss Medusa, Kundun
Box Selupan Trang bị hoàn hảo cấp 6, 7 Đánh Boss Selupan, Kundun
Box Thủ Lĩnh Erohim Trang bị hoàn hảo cấp 6, 7 Đánh Boss Erohim, Kundun
Box Vũ Khí Vũ khí hoàn hảo cấp 1 -> 7 Đánh Boss Selupan, Erohim, Kundun, Event
Box Trang Bị Cấp Cao Trang bị hoàn hảo 380 Train quái, Đánh Boss, Nâng cấp bằng MU Coin
Box Vũ Khí Cấp Cao Vũ khí hoàn hảo 380 Train quái, Đánh Boss, Nâng cấp bằng MU Coin
Box Hoàng Kim Item cực hiếm Đánh Boss Kundun, Event, cập nhật sau ...

Qùa nạp trong Server Tháng 11TOP Server

STT Tên nhân vật Level Reset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
STT Tên nhân vật PC Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Lịch Trình

Thời gian Mở tính năng Ghi chú
Sau 5 ngày Quy đổi MU Coin -> vnđ
Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 2 Opt
Mở Event Rồng đỏ
 
Sau 10 ngày Rơi Lông Vũ
Mở Vũ Khí Rồng
Mở Event Thủ Lĩnh Erohim
 
Sau 30 ngày Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 3 Opt
Mở Set Thần cấp 7
Mở Event Boss Nhân Mã
Mở tính năng Pet
 
Sau xx ngày Mở Box Trang Bị Cấp Cao
Mở Box Vũ Khí Cấp Cao
 
Sau 180 ngày Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 6 Opt
Cập nhật sau ...