BXH - Thiên Mệnh
STT Tên nhân vật Level Reset
1 Code 400 350
2 NoBiTa 400 350
3 Buomden2 400 350
4 Silicon 400 350
5 NoHope 400 350
6 Linhmelody 400 350
7 DEMON150GR 400 350
8 NhatChiMai 400 350
9 DONGTA 400 350
10 OngNoi 400 350
Bảng XH
Truyền Thuyết
STT Tên nhân vật Level Reset
1 ChiDai 360 347
2 BaVuong 360 346
3 ThanT0XaC 337 345
4 HoangLaoTa 350 334
5 NessLe 282 334
6 TrieuVan 314 332
7 FangXogTe 350 329
8 MucNiemTu 363 328
9 zTienNuz 351 328
10 DKNY 361 327
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn