BXH - Truyền Thuyết
STT Tên nhân vật Level Reset
1 KenDyNo1 311 160
2 soknho 300 126
3 SkyOne 324 124
4 DeathNote 286 121
5 ZgakonZ 400 119
6 thichdit 283 94
7 KingLey 353 80
8 ChemGiet 1 53
9 S2KieuSaS2 400 450
10 PhuongLady 400 426
Bảng XH-::Anh Hùng::
STT Tên nhân vật Level Reset
1 KenDyNo1 311 160
2 soknho 300 126
3 SkyOne 324 124
4 DeathNote 286 121
5 ZgakonZ 400 119
6 thichdit 283 94
7 KingLey 353 80
8 ChemGiet 1 53
9 S2KieuSaS2 400 450
10 PhuongLady 400 426
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn