BXH - Thiên Mệnh
STT Tên nhân vật Level Reset
1 Code 400 350
2 NoBiTa 400 350
3 Buomden2 400 350
4 Silicon 400 350
5 NoHope 400 350
6 Linhmelody 400 350
7 DEMON150GR 400 350
8 NhatChiMai 400 350
9 DONGTA 400 350
10 OngNoi 400 350
Bảng XH
Truyền Thuyết
STT Tên nhân vật Level Reset
1 ZebRa 400 400
2 BaVuong 400 400
3 NightMore 400 400
4 MissJu 400 400
5 TrieuVan 400 400
6 SaLaMoon 400 400
7 Ahihi 400 400
8 zTienNuz 400 400
9 NessLe 400 400
10 DKNY 400 400
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn