BXH - Truyền Thuyết
STT Tên nhân vật Level Reset
1 KenDyNo1 324 84
2 ZgakonZ 400 71
3 DeathNote 347 65
4 soknho 316 62
5 SkyOne 280 60
6 ChemGiet 1 53
7 KingLey 381 25
8 thichdit 400 441
9 S2KieuSaS2 369 428
10 PhuongLady 400 426
Bảng XH-::Anh Hùng::
STT Tên nhân vật Level Reset
1 KenDyNo1 324 84
2 ZgakonZ 400 71
3 DeathNote 347 65
4 soknho 316 62
5 SkyOne 280 60
6 ChemGiet 1 53
7 KingLey 381 25
8 thichdit 400 441
9 S2KieuSaS2 369 428
10 PhuongLady 400 426
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn