BXH - Thiên Mệnh
STT Tên nhân vật Level Reset
1 youtubi 400 150
2 4444 400 150
3 21A06091 400 150
4 LamSao 400 150
5 baby077 400 150
6 IpnhoneX 400 150
7 LouisT 400 150
8 leyeu 400 150
9 BaNgoai 400 150
10 SongVeDem 400 150
Bảng XH
Truyền Thuyết
STT Tên nhân vật Level Reset
1 BaVuong 400 450
2 TrieuVan 400 450
3 zTienNuz 400 450
4 NessLe 400 450
5 DKNY 400 450
6 ThanT0XaC 400 450
7 ChiDai 400 450
8 HoangLaoTa 400 450
9 MisShow 400 450
10 MucNiemTu 400 450
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn