BXH - Truyền Thuyết
STT Tên nhân vật Level Reset
1 RedBull 380 280
2 Makelele 400 237
3 LongAka 400 189
4 KiemThien 342 181
5 thanlong87 303 111
6 SaoLaiThe2 312 98
7 OneSky 305 88
8 MrThien 400 494
9 chinh3 380 490
10 TheQueen 400 480
Bảng XH-::Tình Yêu::
STT Tên nhân vật Level Reset
1 KIllTI0ll 400 350
2 HoBaoVKL 357 343
3 HoangHau 34 343
4 Ohyear 336 328
5 XungBa 359 311
6 QuyVuong 321 311
7 12ly7 1 310
8 BaByGirL 312 300
9 TienBoi 362 299
10 nhnhnh 288 293
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn