BXH - Hoàn Mỹ
STT Tên nhân vật Level Reset
1 VuaSuTu 400 350
2 RFRFRF 400 350
3 CaMap 400 350
4 LoiDu 400 350
5 LamSung 400 350
6 Akapovic 400 350
7 TheMyth 400 350
8 DubaNO2 400 350
9 VuTo 400 350
10 Cheese 400 350
Bảng XH-::Phục Sinh::
STT Tên nhân vật Level Reset
1 Alo1234Alo 341 285
2 HanGhe 342 284
3 HaizVL 340 271
4 CoiCa 341 262
5 HoaAnhHung 1 256
6 Chinsu 344 255
7 BaVuong 342 254
8 DKNY 355 253
9 MisShow 373 251
10 NumBerOne 73 251
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn