BXH - Hoàn Mỹ
STT Tên nhân vật Level Reset
1 VuaSuTu 400 350
2 RFRFRF 400 350
3 CaMap 400 350
4 LoiDu 400 350
5 LamSung 400 350
6 Akapovic 400 350
7 TheMyth 400 350
8 DubaNO2 400 350
9 VuTo 400 350
10 Cheese 400 350
Bảng XH-::Phục Hưng::
STT Tên nhân vật Level Reset
1 TiGer 400 400
2 VLChayMau 400 400
3 LoveNga 400 400
4 CuMy 400 400
5 BoLaBe0 400 400
6 Black 400 400
7 MisShow 400 400
8 MaChiEm 400 400
9 BaVuong 400 400
10 BlackFoTu 400 400
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn