Hệ thống khảm ngọc

HỆ THỐNG KHẢM NGỌC
A. Giới thiệu công việc
- Giới thiệu các item mới được bổ sung.
- Item mới được đưa vào như  item có socket, hạt nguyên tố , khuôn, ngọc nguyên tố.
B. Giới thiệu hệ thống
1. Giới thiệu
- Bằng cách tách những option từ item trước đây, lắp đặt vào socket để tạo ra item mới.
- Lắp đặt option item có tên gọi là ngọc nguyên tố để tạo ra item có option phụ.
2. Sơ đồ cơ bản
Theo hệ thống sơ đồ quá trình diễn ra theo thứ tự sau: ‘táchgắn kếtlắp đặtphá hủy
C. Socket Items
Giới thiệu
* Có thể nhặt được chiến phẩm rơi ra trong lúc săn quái vật, option của nó giống như item thông thường.
- Sức tấn công bổ sung, sức chống đỡ, ma lực, tỉ lệ phòng ngự, may mắn, sức sống tự động phục hồi.
* Số socket
- Số socket trong một item có từ 1 đến 3 socket ( vũ khí, cung có thể giữ tối đa là 5)
- Số socket thiết lập từ khi món vũ khí rơi ra và không thể tăng hoặc giảm
* Item có socket đều có những đặc tính giống item bình thường, có thể nâng cấp lên +13và giao dịch bình thường.
D. Tách rời
1. Giới thiệu
* Với nguyên liệu là item hoàn hảo và item set sẽ tạo thành item mới tên gọi làSeed có option đặc trưng như: Lửa, Nước, Sét, Đất, Băng, Gió.
* Hạt nguyên tố được tạo thành sẽ kết hợp với khuôn tạo thành ngọc nguyên tố.
2. Phương pháp tách rời:
* Gặp NPC Seed Master
- Có thể tiến hành quá trình tách rời nhờSeed Master ở Elbeland.
<Seed Master >
* Lựa chọn nguyên liệu tách rời

<các item cần thiết khi tách rời >

Tên item
Giải thích
Số lượng sử dụng
Excellent item
Item phải trên +4
1/ lần
Set item
Item phải trên +4
1/ lần
Đá tạo hóa
Cần phải có trong quá trình tách
1/ lần
Đá hỗn nguyên
Cần phải có trong quá trình tách/gắn kết
1/ lần
Ngọc sáng tạo
Cần phải có trong quá trình tách/gắn kết
1/ lần

※ Mức độ thành công phụ thuộc vào từng cấp độ và đẳng cấp của nguyên liệu.

* Xử lý khi quá trình tách rời thất bại

- Các cấp của item hòan hảo/ set item được sử dụng làm nguyên liệu rơi từ 0~2.

- Tất cả item ngọc được sử dụng làm nguyên liệu sẽ bị phá vỡ.

3. Bảng hạt nguyên tố:
·         Các loại hạt nguyên tố.

Hình ảnh
Phân loại thuộc tính Options
Fire (lửa) Tăng sức tấn công( theo từng cấp độ)/ ma lực
Tăng tốc độ tấn công
Tăng damage max/ ma lực
Tăng damage min/ ma lực
Tăng damage/ ma lực
Giảm lượng AG hao tổn
Water (nước) Tăng tỉ lệ defence rate
Tăng defence
Tăng defence khiên
Giảm damage
Phản damage
Ice (băng) Tăng HP sau khi quái vật chết
Tăng mana sau khi quái vật chết
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu
Tăng tỉ lệ chính xác
Wind (gió) Tăng tự động hồi HP
Tăng thêm HP
Tăng thêm Mana
Tăng tính tự động phục hồi Mana
Tăng thêm AG
Tăng phục hồi AG
Lightning (sét) Tăng excellent damage
Tăng tỉ lệ excellent damage
Tăng critical damage
Tăng tỉ lệ critical damage
Earth (đất) Tăng thể lực

E. Gắn kết
Giới thiệu
* Kết hợp hạt nguyên tố và khuôn tạo ra ngọc nguyên tố. Gọi đây là công đoạn gắn kết.
- Hạt nguyên tố có thể nhận được trong quá trình tách.
- Khuôn có thể nhặt được lúc đi săn quái vật.
* Có thể lắp vào socket item bằng seed sphere vừa tạo ra.
* Quá trình gắn kết có thể tiến hành thông qua Seed Master giống như quá trình tách rời.
Khuôn
1) Định nghĩa

* Là Item có với dạng tinh thể chứa hạt nguyên tố.

* Nếu không có chứa hạt nguyên tố bên trong thì không thể lắp vào soket được.

2) Hình thức sở hữu
* Có thể nhặt được khi săn quái vật (không đạt được khi tách ra hoặc liên kết)
HÌNH ẢNH
Sphere (mono)
Ngọc nguyên tố:
1) Định nghĩa
* Kết hợp hai item hạt nguyên tố và khuôn sẽ cho ra sản phẩm cuối cùng là item ngọc nguyên tố.
* Trong khi kết hợp ngọc nguyên tố sẽ nhận được option mang hạt nguyên tố và giá trị số bị nén lại.
* ngọc nguyên tố nếu được lắp vào socket thì có thêm option ở socket item.
2) Hình thức sở hữu
Có thể lấy được thông qua quá trình gắn kết NPC.
F. Phương pháp lắp đặt:
<Nhà nghiên cứu Seed >
* Sử dụng NPC
- Có thể tiến hành lắp đặt và phá hủy nhờ vào nhà nghiên cứu seed ở vùng Elbeland.
- Item vũ khi có thể lắp đặt ngọc nguyên tố có chứa thuộc tính của lửa, băng, sét.
- Item phòng ngự có thể lắp đặt ngọc nguyên tố có chứa thuộc tính nước, gió, đất.
* Chọn nguyên liệu tách rời:
Tên Item
Giải thích
Số sử dụng
Socket item
· item vũ khí/ phòng ngự phải còn dư socket
1/ lần
Ngọc nguyên tố
· item được kết hợp từ hạt nguyên tố và khuôn
1/ lần
Đá hỗn nguyên
· cần phải có trong quá trình kết hợp
1/ lần
Đá sáng tạo
· cần phải có trong quá trình kết hợp
1/ lần
G. Socket bổ sung:
* Ngoài option mang Ngọc nguyên tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
* Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là “ Tính năng nguyên tố” và “Tính năng socket”.
1) Tính năng nguyên tố
- Theo cách tổ hợp số lượng từng thuộc tính của seed sphere được lắp đặt, sẽ hình thành nên bonus option ở socket item bổ sung.
- Thứ tự của seed sphere được tổ hợp rất quan trọng. Option được hình thành không theo thứ tự tổ hợp sẽ không cho kết quả như ý đôi khi không hình thành option mới.
Phân loại
Nội dung tổ hợp
Option
Tỉ lệ thành công
Vũ khí
Thuộc tính lửa 1
Thuộc tính sét
1
Thuộc tính băng
1
Tăng sức tấn công +30
30%
Thuộc tính sét
1
Thuộc tính băng
1
Thuộc tính lửa 1
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +10
30%
Gậy
Thuộc tính lửa 1
Thuộc tính sét
1
Thuộc tính băng
1
Tăng sức tấn công/ ma lực
+30
30%
Thuộc tính sét
1
Thuộc tính băng
1
Thuộc tính lửa 1
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +10
30%
Mũ/ áo giáp/ quần/ găng tay/ boots/ khiên
Thuộc tính nước
1
Thuộc tính đất
1
Thuộc tính gió
1
Tăng sức chống đỡ +30
30%
Thuộc tính đất
1
Thuộc tính gió
1
Thuộc tính nước
1
Tăng HP max +10
30%
2) Tính năng socket
Seed Sphere lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.
Phân loại
Nội dung tổ hợp
Option
Tỉ lệ
Tất cả seed sphere đang sử dụng
Thuộc tính lửa 1
Thuộc tính nước
1
Thuộc tính băng
1
Tăng tỉ lệ critical damage
+3%
100%
Thuộc tính gió 1
Thuộc tính sấm chớp
1
Thuộc tính đất
1
Thuộc tính lửa 1
Thuộc tính nước
3
Thuộc tính băng
1
Giảm sức chống đỡ của kẻ địch
+1%
100%
Thuộc tính gió 3
Thuộc tính sấm chớp
1
Thuộc tính đất
2

H. Phá huỷ:

-       Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.
-       Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Seed Master
-       Không cần phải sử dụng item để phá hủy
-       Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.

Comments

comments