Cánh cấp 3

Chế tạo Cánh cấp 3


Bước 1: Tạo lông vũ Condor

- Cánh cấp 2 cấp độ +9 và tính năng +4 trở lên

- 1 vật phẩm thần +4 và tính năng +4 trở lên

- Ngọc Chaos, Cụm ngọc tâm linh+1, 1 ngọc sáng tạo

- Zen

Tỷ lệ thành công là 60%

Bước 2: Tạo Cánh

- Nguyên liệu sử dụng bao gồm:

• 1 Ngọc Chaos, cụm ngọc tâm linh +1, cụm ngọc ước nguyện +1, 1 ngọc sáng tạo.

• Đồ hoàn hảo +4+Op4 trở lên

• Linh hồn Condor

• Lông vũ Condor

Condor’s Feather                               Condor’s Flame

- Nếu thành công sẽ tạo được Cánh cấp 3.

- Hoặc thất bại tất cả nguyên liệu bị giảm cấp độ và tính năng, còn ngọc sẽ biến mất.

Comments

comments