Bài trong mục: tinh nang mu

Tạo cánh

Chế tạo Cánh cấp 1 1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100). 2) Chọn mục “Kết hợp Bình Thường” 3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8×4 ô), bỏ … Xem chi tiết

Nâng cấp đồ vật

Nâng cấp Items lên +9 Để nâng cấp được item lên cấp độ cao, trước tiên bạn phải nâng cấp lên +9 -          Nâng cấp item từ 0 đến 6 các bạn sử dụng ngọc ước nguyện hoặc tâm linh. Sử … Xem chi tiết

Tạo thú nuôi

Hướng dẫn tạo thú nuôi *** Chú ý: Thú nuôi có thể bị đánh rơi khi bạn đang ở chế độ PvP. Địa điểm của NPC Lorencia, Tọa độ (122,110) Tên NPC Chaos Goblin Món đồ có thể được tạo … Xem chi tiết

Tạo áo choàng chúa tể

Tạo Áo choàng cho Chúa Tể **Chú ý: Áo choàng sẽ rơi nếu bạn đang ở trong chế độ PvP. 1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100). 2) Chọn mục “Regular Combination” … Xem chi tiết

Chế tạo quái điểu

Chế tạo Quái Điểu (Dinorant) 1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo)tại Noria (vị trí 180,100). 2) Chọn mục “Kết Hợp Bình Thường” 3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8×4 ô), bỏ vào: … Xem chi tiết