Bài trong mục: nhiem vu mu

Nhiệm vụ thăng cấp

Nhiệm vụ thăng cấp (Characte Advancement) Một khi đã đạt được cấp độ cần thiết, bạn sẽ có cơ hội để thăng cấp. Lần thăng cấp này sẽ thay đổi danh hiệu của bạn cũng như tạo cho bạn năng … Xem chi tiết