Đồ thần thánh

CÁC BỘ GIÁP THẦN THÁNH CỦA CÁC CHIẾN BINH

TIÊN NỮ
Hình ảnh Tên Gồm các Items Chỉ số yêu cầu Thuộc tính
Seto 1. Mũ

2. Quần

3. Găng

4. Giày

5. Nhẫn

6. Kiếm

Sức mạnh : 71

Nhanh nhẹn : 6

- Gia tăng nhanh nhẹn 10

- Gia tăng lượng máu +50

- Gia tăng sức chống đỡ +20

- Gia tăng sức phòng thủ của khiên 5%

- Gia tăng năng lượng 10

- Gia tăng lượng máu +50

- Gia tăng sức mạnh 20

Kia 1.  Mũ

2. Áo

3. Quần

4. Găng

5. Nỏ

Sức mạnh : 53

Nhanh nhẹn : 11

- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

- Gia tăng mana tối đa +25

- Gia tăng sức mạnh 10

- Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%

- Gia tăng nhanh nhẹn 30

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%

- Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +10

Odin 1. Mũ

2. Áo

3. Quần

4. Găng

5. Giày

Sức mạnh : 71

Nhanh nhẹn : 156

- Gia tăng năng lượng 15

- Gia tăng lượng máu +50

- Gia tăng khả năng tấn công +50

- Gia tăng nhanh nhẹn 30

- Gia tăng mana tối đa +50

- Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương 5%

- Gia tăng nội lực tối đa +50

Alko 1. Áo

2. Quần

3. Găng

Sức mạnh:   102
Nhanh nhẹn: 185
- Gia tăng lực tấn công tối đa 20

- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

- Gia tăng nội lực tối đa +50

- Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%

Kiwen 1. Áo

2. Găng

3. Giày

4. Dây chuyền

5. Cung

Sức mạnh:   118
Nhanh nhẹn: 263
- Gia tăng nhanh nhẹn 30

- Gia tăng lực tấn công tối thiểu 20

- Gia tăng sức chống đỡ 20

- Gia tăng lực tấn công tối đa 20

- Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng15%

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%

- Gia tăng sức sát thương chí mạng+20

- Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20

Aruan 1. Mũ

2. Áo

3. Quần

4. Giày

- Gia tăng sức sát thương 10

- Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%

- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

- Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng15%

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%

- Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương 5%

Hemera(Drakh) 1. Nón2. Áo

3. Quần

4. Giầy

- Nhanh nhẹn +20- Tăng sát thương +25

- Tỉ lệ tăng 2 sát thương +20

- Tăng lực phòng thủ +40

- Tăng tỉ lệ đòn chí mạng +10%

Nyx(Faze) 1. Quần2. Găng

3. Giầy

- Tăng sinh lực tối đa +100- Tăng mana tối đa +100

- Tăng lực phòng thủ +100

Clytia(Elbian) 1. Quần2. Giầy - Nhanh nhẹn +30- Phòng thủ tăng ngẫu nhiên +5%
Norus(Karis) 1. Nón2. Quần

3. Giầy

- Tăng tấn công skill +15- Tỉ lệ gấp đôi sát thương +10%

- Tỉ lệ đòn chí mạng +10%

- Nhanh nhẹn +40

CHIẾN BINH
Hình ảnh Tên Gồm các Items Chỉ số yêu cầu Thuộc tính
Knight 1. Mũ

2. Áo

3. Quần

4. Găng

5. Giày

6. Nhẫn

7. Chuỳ

Sức mạnh:  13 - Gia tăng sức mạnh 10

- Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +10

- Gia tăng nội lực tối đa +20

- Tăng hồi phục nội lực +5

- Gia tăng sức chống đỡ +20

- Gia tăng nhanh nhẹn 10

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương chí mạng 5%

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 5%

- Gia tăng sức mạnh 25

Hyperryon 1. Áo

2. Quần

3. Giày

Sức mạnh:  123
Nhanh nhẹn: 45
- Gia tăng năng lượng 15

- Gia tăng nhanh nhẹn 15

- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

- Gia tăng mana tối đa +30

Eplite 1. Mũ

2. Áo

3. Quần

4. Khiên

5. Dây chuyền

Sức mạnh:  20 - Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15

- Gia tăng khả năng tấn công +50

- Sức sát thương phép thuật +5%

- Gia tăng lượng máu +50

- Gia tăng nội lực +30

- Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 10%

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%

Karuta 1. Áo

2. Quần

3. Găng

4. Giày

5. Dây chuyền

Sức mạnh:  209
Nhanh nhẹn: 7
- Gia tăng nội lực tối đa +30

- Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%

- Gia tăng năng lượng 15

- Gia tăng lượng máu +50

- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

- Sức sát thương phép thuật +15%

Kantata 1. Áo

2. Găng

3. Giày

4. Nhẫn

Sức mạnh:  30 - Gia tăng năng lượng 15

- Gia tăng thể lực 30

- Sức sát thương phép thuật +10%

- Gia tăng sức mạnh 15

- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%

- Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20

Hion 1. Mũ

2. Găng

3.Giày

4. Kiếm

Sức mạnh:   315

Nhanh nhẹn: 146

- Gia tăng sức chống đỡ +25

- Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%

- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

- Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%

- Gia tăng sức sát thương hoàn hảo +20

Bicoccer 1. Mũ

2. Áo

3. Quần

4. Nhẫn

Sức mạnh:  322
Nhanh nhẹn:9
- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15

- Gia tăng sức sát thương 15

- Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%

- Gia tăng lực tấn công tối thiểu 20

- Gia tăng lực tấn công tối đa 30

- Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương 5%

Poseidon(Obscure) 1. Nón2. Quần

3. Giầy

4. Khiên tròn

- Sinh lực tối đa +50- Nhanh nhẹn +50

- Phòng thủ +25%

- Tăng +30 damage

Otus(Mist) 1. Nón2. Quần

3. Găng tay

- Sức mạnh +20- Tấn công kỹ năng tăng +30

- Tỉ lệ double damage +10%

- Nhanh nhẹn +20

Cronus(Berserker) 1. Nón2. Áo

3. Quần

4. Găng

5. Giầy

- Tăng lực tấn công tối đa +10- Tăng lực tấn công tối đa +20

- Tăng lực tấn công tối đa +30

- Tăng lực tấn công tối đa +40

- Tăng tấn công Skill +40

- Tăng sức mạnh +40 ( strength +40)

Erebus(Cloud) 1. Nón2. Quần - Tăng tỉ lệ đòn chí mạng +20%- Sát thương chí mạng +50
Atlas(Rave) 1. Nón2. Áo

3. Quần

- Tăng tấn công kỹ năng +20- Tỉ lệ sát thương gấp đôi +10%

- Phòng thủ ngẫu nhiên +5%

PHÙ THỦY
Hình ảnh Tên Gồm các Items Chỉ số yêu cầu Thuộc tính
Apolo 1. Mũ

2. Áo

3. Quần

4. Găng

5. Nhẫn

6. Dây chuyền

7. Gậy

Sức mạnh:  5 - Gia tăng năng lượng 15

- Sức sát thương phép thuật +5%

- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

- Gia tăng mana tối đa +30

- Gia tăng lượng máu +30

- Gia tăng nội lựctối đa +20

- Gia tăng sức sát thương chí mạng +10

- Gia tăng sức sát thương tối đa +10

- Gia tăng năng lượng 30

Elvis 1. Áo

2. Quần

3. Giày

4. Dây chuyền

Sức mạnh:  7 - Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15

- Gia tăng thể lực 20

- Sức sát thương phép thuật +10%

- Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%

- Gia tăng khả năng tấn công +50

- Gia tăng hồi phục nội lực +5

Heras 1. Mũ

2. Áo

3. Quần

4. Găng

5. Giày

6. Khiên

Sức mạnh:  152 - Gia sức mạnh 15

- Sức sát thương phép thuật +10%

- Gia tăng sức phòng thủ của khiên 5%

- Gia tăng năng lượng 15

- Gia tăng khả năng tấn công +50

- Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 10%

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%

- Gia tăng lượng máu +50

- Gia tăng mana tối đa +50

Anubis 1. Mũ

2. Áo

3. Găng

4. Nhẫn

Sức mạnh:  11 - Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%

- Gia tăng mana tối đa +50

- Sức sát thương phép thuật +10%

- Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng  15%

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%

- Gia tăng sức sát thương chí mạng +20

- Gia tăng sức sát thương tối đa +20

Isis 1. Mũ

2. Áo

3. Quần

4. Giày

Sức mạnh:  11 - Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

- Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%

- Gia tăng năng lượng 30

- Sức sát thương phép thuật +10%

- Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương 5%

Aquarius(Vanek) 1. Nón2. Áo

3. Găng tay

4. Giầy

- Tăng ma lực +10%- Năng lượng +20

- Tăng lực tấn công kỹ năng +30

- Tăng mana tối đa +100

Necromancer(Silrion) 1. Nón2. Quần

3. Giầy

- Tỉ lệ gấp đôi sát thương +5%- Tăng tỉ lệ đòn chí mạng +5%

- Tăng lực phòng thủ +20

- Sức mạnh +50

- Nhanh nhẹn +50

- Sức mạnh vật lí +50

- Năng lượng +50

Virgo(Mine) 1. Áo2. Quần

3. Giầy

- Tăng năng lượng +30- Tăng lực phòng thủ +30

- Tăng ma na tối đa +100

- Tăng lực tấn công skill +15

ĐẤU SĨ
Hình ảnh Tên Gồm các Items Chỉ số yêu cầu Thuộc tính
Kion 1. Áo

2. Quần

3. Giày

4. Dây chuyền

Sức mạnh:   492
Nhanh nhẹn: 24
- Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương 5%

- Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 15%

- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%

- Gia tăng độ sức sát thương tối đa +30

- Sức sát thương phép thuật +10%

- Gia tăng sức mạnh 30

Germini

(Myurenui)

1. Áo

2. Quần

3. Găng

4. Nhẫn

Sức mạnh:   492
Nhanh nhẹn: 24
- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

- Sức sát thương phép thuật +15%

- Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%

- Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%

- Gia tăng sức chống đỡ +25

- Gia tăng sức sát thương cho vũ khí 2 tay +20%

CHÚA TỂ
Hình ảnh Tên Gồm các Items Chỉ số yêu cầu Thuộc tính
Leo

(AGDE)

1. Mũ

2. Áo

3. Quần

4. Nhẫn

Sức mạnh:   257
Nhanh nhẹn:  8
- Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%

- Gia tăng sức chống đỡ +40

- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

- Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%

- Gia tăng sức sát thương chí mạng +20

- Gia tăng sức sát thương tối đa +20

Taurus

(Beuroyi)

1. Quần

2. Giày

3. Găng

4. Dây chuyền

Sức mạnh:   239
Nhanh nhẹn:  7
- Gia tăng sức sát thương 20

- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

- Gia tăng năng lượng 30

- Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%

- Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương 5%

- Gia tăng mệnh lệnh 30

THUẬT SĨ
Hình ảnh Tên Gồm các Items Chỉ số yêu cầu Thuộc tính
Keurono

(Scorpio)

1. Mũ

2. Quần

3. Găng

4. Nhẫn

Sức mạnh:   101
Nhanh nhẹn:  3
- Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 20%

- Gia tăng sức chống đỡ +60

- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +30

- Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%

- Gia tăng sức sát thương chí mạng +20

- Gia tăng sức sát thương tối đa +20

Semedenui

(Nemetys)

1. Mũ

2. Áo

3. Găng

4. Giày

Sức mạnh:   105

Nhanh nhẹn:  3

- Sức sát thương phép thuật +15%

- Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

- Gia tăng năng lượng 30

- Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%

- Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%

- Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương 5%

Comments

comments